Kancelaria oferuje :
obsługę prawną podmiotów gospodarczych i przedsiębiorców (kompleksową, stałą lub doraźną),
  a także:
usługi prawne dla klientów indywidualnych w sprawach:
 
windykacji wierzytelności (postępowanie przedsądowe, prowadzenie rozmów ugodowych i zawierania umów pozasądowych, postępowanie nakazowe, upominawcze, egzekucyjne, przed komornikiem),
 
cywilnych (sprawy o zapłatę, sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, wypadki komunikacyjne, odszkodowanie od jednostek świadczących usługi medyczne, sprawy z zakresu odpowiedzialności cywilnej, postępowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy),
 
spółek osobowych oraz spółek prawa handlowego,
 
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (zastępstwo procesowe w sporach sądowych z zakresu prawa pracy, postępowanie o ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, prowadzenie spraw o nabycie uprawnień emerytalnych lub rentowych, w tym sporządzanie odwołań od decyzji organu rentowego),
 
prawa własności intelektualnej i zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa bankowego oraz z zakresu prawa spółdzielczego, prawa zamówień publicznych
 
z zakresu prawa nieruchomości (windykacja rzeczy, postępowania: o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości,
o zniesienie współwłasności, o ustanowienie i zniesienie służebności, sprawy wieczysto-księgowe, analiza stanu prawnego nieruchomości, doradztwo w zakresie zawierania umów sprzedaży najmu, dzierżawy nieruchomości),
 
karnych, karno- skarbowych, z zakresu wykroczeń (obrona w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniach karnych, prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego wykonawczego, jak odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie itp.),
 
rodzinnych (rozwody, separacje, postępowanie o alimenty, postępowanie o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej, postępowanie o podział majątku dorobkowego małżonków, sprawy opiekuńcze, postępowanie
o ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, postępowanie o adopcję, sprawy z ustawy o nieletnich),
 
spadkowych (postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, postępowanie o dział spadku, postępowanie o wykonanie zapisu i o zachowek),
 
administracyjnych, w tym z zakresu prawa budowlanego (reprezentacja w postępowaniu przed organami administracyjnymi i sądownictwem administracyjnym, sporządzanie skarg w związku z działalnością organów administracji i jednostek samorządu terytorialnego),
 
reprywatyzacyjnych.
     
Przygotowuje:
analizy, opinie prawne i umowy oraz wszelkie pisma sądowe,
pozwy, apelacje skargi kasacyjne, odwołania od decyzji
administracyjnych,
skargi do Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu.
   
Reprezentuje swych klientów przed:
organami administracji państwowej i samorządowej,
sądami cywilnymi, karnymi, gospodarczymi,
Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi,
Sądem Najwyższym,
Naczelnym Sądem Administracyjnym,
Trybunałem Konstytucyjnym.
   
Kancelaria współpracuje z adwokatami , radcami prawnymi, prawnikami.
UDZIELA PORAD PRAWNYCH W SIEDZIBIE KANCELARII OFERUJĄC PROWADZENIE SPRAW OSOBOM, KTÓRE NA STAŁE PRZEBYWAJĄ POZA GRANICAMI POLSKI SŁUŻĄC POMOCĄ W ZAŁATWIANIU FORMALNOŚCI I UZYSKANIU NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW.
STRONA GŁÓWNA | KANCELARIA ADWOKACKA | ZAKRES DZIAŁAŃ | ZASADY ROZLICZEŃ | KONTAKT
© KANCELARIA ADWOKACKA Nowy Sącz - ADWOKAT TADEUSZ BUDZIKOWSKI. Realizacja: Verakom